Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 9)

Lý thuyết

Câu hỏi

Mật độ dân số là gì? Tính mật độ dân số năm 2001 của các nước trong bảng dưới đây và nêu nhận xét.

     Tên nước  Diện tích (km2)  Dân số (triệu người)
    Việt Nam        329314               78,7
   Trung Quốc        9597000             1273,3
  In-đô-nê-xi-a        1919000               206,1

 

Hướng dẫn giải

-Mật độ dân số là số dân trung bình sinh sông trên một đơn vị diện tính lảnh thổ (người / \(km^2\))

-Tính mật độ dân số năm 2001 là :

+ Nước Việt Nam : 78,7 : 329314= 2,4 (người / \(km^2\))

+ Nước Trung Quốc : 1273 : 9597000=1,3 (người / \(km^2\))

+Nước In-đô-nê-xi-a:206,1:1919000=1,8 (người / \(km^2\))

Các câu hỏi cùng bài học