Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 86)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho phản ứng : Zn + CuCl2     →    ZnCl2 + Cu

Trong phản ứng này, 1 mol ion Cu2+:

A. đã nhận 1 mol electron.      B. đã nhận 2 mol electron,

C. đã nhường 1 mol electron.   D. đã nhường 2 mol electron.

Hướng dẫn giải

Cho phản ứng : Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu

Trong phản ứng này, 1 mol ion Cu2+:

A. đã nhận 1 mol electron. B. đã nhận 2 mol electron,

C. đã nhường 1 mol electron. D. đã nhường 2 mol electron.

Các câu hỏi cùng bài học