Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 82)

Lý thuyết

Câu hỏi

Taị sao lại nói rằng sự phân bố các loài thực vật có ảnh hưởng đến sự phân bố các loài động vật?

Hướng dẫn giải

Sự phân bố các loại thực vật ảnh hưởng tới sự phân bố các loại động vật (vì có động vật ăn thực vật mới có động vật ăn thịt). Bởi vậy, chúng ta thấy động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt sẽ cùng sống trong một môi trường thực vật nhất định.

Các câu hỏi cùng bài học