Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 62)

Lý thuyết

Câu hỏi

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m :

a. \(m\left(x-2\right)=3x+1\)

b. \(m^2x+6=4x+3m\)

c. \(\left(2m+1\right)x-2m=3x-2\)

Hướng dẫn giải

a) ⇔ (m – 3)x = 2m + 1.

  • Nếu m ≠ 3 phương trình có nghiệm duy nhất x = .
  • Nếu m = 3 phương trình trở thành 0x = 7. Vô nghiệm.

b) ⇔ (m2 – 4)x = 3m – 6.

  • Nếu m2 – 4 ≠ 0 ⇔ m ≠ ± 2, có nghiệm x = .
  • Nếu m = 2, phương trình trở thành 0x = 0, mọi x ∈ R đều nghiệm đúng phương trình.
  • Nếu m = -2, phương trình trở thành 0x = -12. Vô nghiệm.

c) ⇔ 2(m – 1)x = 2(m-1).

  • Nếu m ≠ 1 có nghiệm duy nhất x = 1.
  • Nếu m = 1 mọi x ∈ R đều là nghiệm của phương trình.


Các câu hỏi cùng bài học