Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 62)

Lý thuyết

Câu hỏi

Tại sao hai góc bù nhau lại có sin bằng nhau và côsin đối nhau ?

Hướng dẫn giải

Gọi M(x0;y0) là điểm M trên nửa đường tròn đơn vị sao cho góc xOM = α. Khi đó M’ trên nửa đường tròn đơn vị sao cho ∠xOM’ = 180° – a (tức là góc xOM’ là bù với góc xOM = a) có toạ độ M’ (-x0;y0)

Do đó: sina = y0 = sin(180° – a) cosa = x0 = -(-x0) = -sin(180° – a)

Các câu hỏi cùng bài học