Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 6)

Lý thuyết

Câu hỏi

So sánh: 

a. 2 và \(\sqrt{3}\)                       b. 6 và \(\sqrt{41}\)                   c. 7 và \(\sqrt{47}\)  

Hướng dẫn giải

a) \(2\)\(\sqrt{3}\)

Bình phương cả hai số ta được :

\(2^2=4;\sqrt{3}^2=3\)\(\Rightarrow2^2>\sqrt{3}^2\left(4>3\right)\rightarrow2>\sqrt{3}\)

b) \(6\)\(\sqrt{41}\)

Bình phương như câu a ta được : \(6^2< 41^2\Rightarrow6< \sqrt{41}\)

c) 7 và \(\sqrt{47}\)

\(7^2>\sqrt{47}^2\Rightarrow7>\sqrt{47}\)

Các câu hỏi cùng bài học