Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 42)

Lý thuyết

Câu hỏi

Xác định a, b để đồ thị của hàm số \(y=ax+b\) đi qua các điểm :

a. \(A\left(0;3\right)\) và \(B\left(\dfrac{3}{5};0\right)\)

b. \(A\left(1;2\right)\) và \(B\left(2:1\right)\)

c. \(A\left(15;-3\right)\) và \(B\left(21;-3\right)\)

Hướng dẫn giải

a) Thay x, y trong phương trình y = ax + b bằng tọa độ của A và của B ta được hệ phương trình:

Vậy phương trình của đường thẳng đi qua A(0; 3) và là: y = - 5x + 3.

b) Thay \(x,y\) trong phương trình \(y=ax+b\) bằng tọa độ A và B ta được hệ phương trình: \(\left\{{}\begin{matrix}1.a+b=2\\2.a+b=1\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=-1\\b=3\end{matrix}\right.\).
Vậy phương trình đường thẳng cần tìm là: \(y=-x+3\).
c) Thay \(x,y\) trong phương trình \(y=ax+b\) bằng tọa độ A và B ta được hệ phương trình: \(\left\{{}\begin{matrix}15a+b=-3\\21a+b=-3\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0\\b=-3\end{matrix}\right.\).
Vậy phương trình đường thẳng cần tìm là: \(y=-3\).

Các câu hỏi cùng bài học