Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 38)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho hàm số :

               \(y=\left\{{}\begin{matrix}x+1;\left(x\ge2\right)\\x^2-2;\left(x< 2\right)\end{matrix}\right.\)

Tính giá trị của hàm số đó tại \(x=3;x=-1;x=2\) ?

Hướng dẫn giải

Với x ≥ 2 hàm số có công thức y= f(x) = x + 1.

Vậy giá trị của hàm số tại x = 3 là f(3) = 3 + 1 = 4.

Tương tự, với x < 2 hàm số có công thức y = f(y) = x2 - 2.

Vậy f(- 1) = (- 1)2 – 2 = - 1.

Tại x = 2 giá trị của hàm số là: f(2) = 2 + 1 = 3.

Trả lời: f(3) = 4; f(- 1) = - 1; f(2) = 3.

Các câu hỏi cùng bài học