Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 38)

Lý thuyết

Câu hỏi

Kể tên một số siêu đô thị ở đới nóng.

Hướng dẫn giải

Mum-bai,
Tô-ki-ô
Thượng hải
Pa-ri
Luân-đôn

...

Các câu hỏi cùng bài học