Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 37)

Lý thuyết

Câu hỏi

Phân tích mối quan hệ giữa ba quá trình: phong hoá, vận chuyển và bồi tụ.

Hướng dẫn giải

Quá trình phong hoá tạo ra các vật liệu phá huỷ cho quá trình vận chuyển bồi tụ là sự kết thúc quá trình vận chuyển và là quá trình tích tụ các vật liệu phá huỷ.

Các câu hỏi cùng bài học