Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 34)

Lý thuyết

Câu hỏi

Sự khác nhau giữa phong hoá lí học, phong hoá hoá học và phong hoá sinh học?

Hướng dẫn giải

- Phong hóa lí học làm đá bị vỡ vụn mà không làm biến đổi về màu sắc, thành phần khoáng vật và hóa học của chúng.
- Phong hóa hóa học làm đá bị biến đổi thành phần, tính chất hóa học của đá và khoáng vật.

- Phong hóa sinh học làm đá và khoáng vật vừa bị phá hủy về mặt cơ giới, vừa bị phá hủy về mặt hóa học.

Các câu hỏi cùng bài học