Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 27)

Lý thuyết

Câu hỏi

Có những chất sau: Zn, Zn(OH)2, NaOH, Fe(OH)3, CuSO4, NaCl, HCl.

Hãy chọn chất thích hợp điền vào mỗi sơ đồ phản ứng sau và lập phương trình học:

a) …..+  .....   Fe2O3 + H2O;

b) H2SO4 + … → Na2SO4 + H2O;

c) H2SO4 + … → ZnSO4 + H2O;

d) NaOH + ….   → NaCl + H2O;

e)   ….. + CO2 → Na2CO3 + H2O.

Hướng dẫn giải

Hỏi đáp Hóa học

Các câu hỏi cùng bài học