Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 27)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho hai vectơ \(\overrightarrow{a}\) và \(\overrightarrow{b}\) đều khác \(\overrightarrow{0}\). Các khẳng đinh sau đúng hay sai ?

a) Hai vectơ \(\overrightarrow{a}\) và \(\overrightarrow{b}\) cùng hướng thì cùng phương

b) Hai vectơ \(\overrightarrow{b}\) và \(k\overrightarrow{b}\)  cùng phương

c) Hai vectơ \(\overrightarrow{a}\) và \(-2\overrightarrow{a}\)  cùng hướng

d) Hai vectơ \(\overrightarrow{a}\) và \(\overrightarrow{b}\)  ngược hướng với vectơ thứ ba khác \(\overrightarrow{0}\) thì cùng phương

Hướng dẫn giải

Giải bài 2 trang 27 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Các câu hỏi cùng bài học