Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 25)

Lý thuyết

Câu hỏi

Có những bazơ sau: Cu(OH)2, NaOH, Ba(OH)2. Hãy cho biết những bazơ nào

a) Tác dụng được với với dung dịch HCl.                  

b) Bị nhiệt phân hủy.

c) Tác dụng được CO2.                                          

d) Đổi màu quỳ tím. thành xanh.

Hướng dẫn giải

a) Tất cả các bazơ đều tác dụng với axit HCl:

Cu(OH)2 + HCl → CuCl2 + 2H2O

NaOH + HCl → NaCl + H2O

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O

b) Chỉ có Cu(OH)2 là bazơ không tan nên bị nhiệt phân hủy:

Cu(OH)2 \(\underrightarrow{t^o}\) CuO + H2O

c) Những bazơ tác dụng với CO2 là NaOH và Ba(OH)2.

NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3 + H2O

d) Những bazơ đổi màu quỳ tím thành màu xanh là NaOH và Ba(OH)2.

Các câu hỏi cùng bài học