Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 25)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho các dung dịch  glucozo, glixerol, fomandehit, etanol. Có thể dùng thuốc thử nào để nhận biết cả 4 dung dịch trên?

A. Cu(OH)2.

B. Dung dịch AgNO3 trong NH3.

C. Na kim loại.

D. Nước brom.

Hướng dẫn giải

Ôi, anh chị giỏi ghê, bài này cũng làm được luôn. Em mới có lớp 9 à, thầy mới dạy cái này để đi thi thôi. Không ngờ gặp luôn ở đây

- Thế còn PTHH là gì?

- Thế anh chị có biết cho Cu(OH)2 vào glucozo thì tạo thành gì không? Khi đun nóng lên màu đỏ là của chất gì không? Và gọi là phản ứng gì không? (Gợi ý là mấy câu này nếu lên mạng chắc cũng tìm ra) :)))

- Từ khi có câu hỏi của SGK, mọi người như trở nên gần hơn í nhỉ? Lại có thần giao cách cảm :)))

Đến cả lời văn cũng giống nhau.

Các câu hỏi cùng bài học