Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 212)

Lý thuyết

Câu hỏi

Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch: anđehit axetic, axit axetic, glixerol, ancol etylic.

Hướng dẫn giải


Dùng quỳ tím nhận được axit; dùng Cu(OH)2 nhận được glixerol; nhận được anđehit axetic khi đun nóng với Cu(OH)2 ; còn lại là ancol etylic.

Các câu hỏi cùng bài học