Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 180)

Lý thuyết

Câu hỏi

Có 5 ống nghiệm  không nhãn, mỗi ống đựng một trong các dung dịch sau đây (nồng độ khoảng 0,1M): NH4Cl, FeCl2, AlCl3, MgCl2, CuCl2. Chỉ dùng dung dịch NaOH nhỏ từ từ vào từng dung dịch, có thể nhận biết được tối đa các dung dịch nào sau đây:

A.Hai dung dịch: NH4Cl, CuCl2

B.Ba dung dịch: NH4Cl, MgCl2,  CuCl2

C.Bốn dng dịch: NH4Cl, AlCl3, MgCl2,  CuCl2

D.Cả 5 dung dịch

Hướng dẫn giải

D.Cả 5 dung dịch

Các câu hỏi cùng bài học