Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 17)

Lý thuyết

Câu hỏi

Tìm tập hợp xác định của các hàm số :

a) \(y=\dfrac{1+\cos x}{\sin x}\)

b) \(y=\sqrt{\dfrac{1+\cos x}{1-\cos x}}\)

c) \(y=\tan\left(x-\dfrac{\pi}{3}\right)\)

d) \(y=\cot\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right)\)

 

Hướng dẫn giải

Bài 2. a) Hàm số đã cho không xác định khi và chỉ khi sinx = 0. Từ đồ thị của hàm số y = sinx suy ra các giá trị này của x là x = kπ. Vậy hàm số đã cho có tập xác định là R {kπ, (k ∈ Z)}.

b) Vì -1 ≤ cosx ≤ 1, ∀x nên hàm số đã cho không xác định khi và chỉ khi cosx = 1. Từ đồ thị của hàm số y = cosx suy ra các giá trị này của x là x = k2π. Vậy hàm số đã cho có tập xác định là R {k2π, (k ∈ Z)}.

c) Hàm số đã cho không xác định khi và chỉ khi .

Hàm số đã cho có tập xác định là R {}.

d) Hàm số đã cho không xác định khi và chỉ khi

Hàm số đã cho có tập xác định là R {}.Các câu hỏi cùng bài học