Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 162)

Lý thuyết

Câu hỏi

Hệ cân bằng sau được thực hiện trong bình kín:

2SO2(k) + O2(k)     2SO3(k)  ∆H < 0

Yếu tố nào sau đây không làm nồng độ các chất trong hệ cân bằng biến đổi?

A. Biến đổi nhiệt độ.

B. Biến đổi áp suất.

C. Sự có mặt chất xúc tác.

D. Biến đổi dung tích của bình phản ứng.

Hướng dẫn giải

C. Sự có mặt chất xúc tác. Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng thuân và tốc độ phản ứng nghịch với số lần bằng nhau. Do vậy, chất xúc tác không làm chuyển dịch cân bằng hóa học hay không làm nồng độ các chất trong cân bằng biến đổi.

Các câu hỏi cùng bài học