Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 146)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho các phương trình hóa học :

a) SO2   +   2H2O      2HBr   +   H2SO4

b) SO2   +  2H2  H2SO3.

c) 5SO2  +  2KMnO4  +  2H2O      K2SO4  +  2MnSO4   +  2H2SO4.

d) SO2   +  2H2S      3S   +   2H2O.

e) 2SO2  +  O2   2SO3.

Chọn câu trả lời đúng.

- SO2 là chất oxi hóa trong các phản ứng hóa học sau :

A. a, d, e ;                B. b, c ;                 C. d.

- SO2 là chất khử trong các phản ứng hóa học sau :

A. b, d, c, e ;            B. a, c, e ;             C. a, d, e.

Hướng dẫn giải

2. Cho các phương trình hóa học :

a) SO2 + 2H2O -> 2HBr + H2SO4

b) SO2 + 2H2O ⇌⇌ H2SO3.

c) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O -> K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4.

d) SO2 + 2H2S -> 3S + 2H2O.

e) 2SO2 + O2 ⇌⇌ 2SO3.

Chọn câu trả lời đúng.

- SO2 là chất oxi hóa trong các phản ứng hóa học sau :

A. a, d, e ; B. b, c ; C. d.

- SO2 là chất khử trong các phản ứng hóa học sau :

A. b, d, c, e ; B. a, c, e ; C. a, d, e.

Câu trả lời đúng : C và B

C : SO2 là chất oxi hóa trong phản ứng d.

B : SO2 là chất khử trong phản ứng hóa học : a, c, e.Các câu hỏi cùng bài học