Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 145)

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa propin và các chất sau:

a) hidro có xúc tác Pd/PbCO3

b) dung dịch brom (dư)

c) dung dịch bạc nitrat trong amoniac

d) hidro clorua có xúc tác HgCl2

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học