Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 138)

Lý thuyết

Câu hỏi

Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt ba bình đựng ba khí riêng biệt là metan, etilen và cacbonic. Viết phương trình hóa học minh họa

Hướng dẫn giải

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Các câu hỏi cùng bài học