Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 135)

Lý thuyết

Câu hỏi

Những nguyên nhân nào sau đây làm suy giảm tài nguyên sinh vật nước ta:

- Chiến tranh huỷ diệt.

- Khai thác quá mức phục hồi.

- Đốt rừng làm nương rẫy.

- Quản lí bảo vệ kém.

- Cả bốn nguyên nhân trên.

Hướng dẫn giải

- Chiến tranh huỷ diệt.

- Khai thác quá mức phục hồi.

- Đốt rừng làm nương rẫy.

- Quản lí bảo vệ kém.

- Cả bốn nguyên nhân trên.

Các câu hỏi cùng bài học