Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 118)

Lý thuyết

Câu hỏi

Xét bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp đã được lập ở bài tập số 3 Bài 1 

a) Hãy vẽ biểu đồ tần suất hình cột, đường gấp khúc tần suất

b) Hãy vẽ biểu đồ tần số hình cột, đường gấp khúc tần số

c) Dựa vào biểu đồ tần suất hình cột đã vẽ ở câu a), hãy nêu nhận xét về khối lượng cua 30 củ khoai tây được khảo sát

 

Hướng dẫn giải

a) Biểu đồ tần suất hình cột và đường gấp khúc tần suất như sau:

Biểu đồ tần suất hình cột Đường gấp khúc tần suất

b) Chú ý rằng trong biểu đồ tần suất cũng như biểu đồ tần số hình cột, hay đường gấp khúc tần suất, đường gấp khúc tần số thì đơn vị đo dài ở hai trục không nhất thiết phải bằng nhau. Vì vậy có thể dùng chính biểu đồ tần suất làm biểu đồ tần số hình cột, miễn là thay chứ f ở trục đứng bằng n, các số chỉ tần suất được thay bằng tần số tương ứng. Cụ thể ở hình trên thế f bởi n, thế 40 bởi 12, thế 20 bởi 6 thế 10 bởi 3. cũng làm như vậy trong hình đường gấp khúc tần suất, ta có đường gấp khúc theo tần số.

c) Theo hình trong câu a) ta thấy phần lớn các củ khoai được khảo sát (80%) có khối lượng từ 80 gam đến 110 gam, 40% số củ khoai có khối lượng từ 90 đến 100 gam.Các câu hỏi cùng bài học