Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 118)

Lý thuyết

Câu hỏi

Có 3 lọ đựng riêng biệt các chất khí sau: oxi, không khí và hi đro. Bằng thí nghiệm nào có thể nhận ta chất khí trong mỗi lọ?

 

Hướng dẫn giải

Cách thực hiện:

+ Lấy kẹp sắt gắp mẩu than đốt nóng đỏ rồi cho vào các khí trên, khí nào làm mẩu than bùng cháy, đó là khí oxi

C + O2 -to-> CO2

+Nung nóng bột CuO rồi cho các khí còn lại lần lượt đi qua, khí nào làm xuất hiện màu đỏ (Cu) là khí H2

CuO + H2 -to-> Cu +H2O

+ khí còn lại là không khí (không là đổi mà CuO)

Các câu hỏi cùng bài học