Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 113)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho bảng phân bố tần số ghép lớp sau :

a. Lập bảng phân bố tần suất ghép lớp

b. Dựa vào kết quả câu a), hãy nêu rõ trong 60 lá dương xỉ được khảo sát :

- Số lá có độ dài dưới 30 cm chiếm bao nhiêu phần trăm ?

- Số lá có độ dài từ 30cm đến 50cm chiếm bao nhiêu phần trằm ?

 

Hướng dẫn giải

a) Bảng phân bố tần suất ghép lớp:

b) Số lá có độ dài dưới 30 cm chiếm: 13,33 + 30 = 43,33%.

Số lá có độ dài trên 30 cm đến 50 cm chiếm: 100 - 43,33 = 56,67%.


Các câu hỏi cùng bài học