Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 106)

Lý thuyết

Câu hỏi

Một người gánh một thùng gạo nặng 300N và một thùng gỗ nặng 200N. Đòn gánh dài 1m.Hỏi vai người đó phải đặt ở điểm nào, chịu một lực bằng bao nhiêu? Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh?

Hướng dẫn giải

Gọi O là điểm đặt của vai.

Áp dụng quy tắc hợp lực song song cùng chiều ta có:

Ta có: P= P1 + P2 = 300+ 200 = 500N

P1. OA = P2. OB => = = =

=> = (1)

Mặt khác: AB = OA +OB (2)

(1) & (2) => OA = 40cm và OB = 60cm

Các câu hỏi cùng bài học