Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 103)

Lý thuyết

Câu hỏi

Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định (hay quy tắc momen lực).

Hướng dẫn giải

Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định (hay quy tắc momen lực).iair:

Hướng dẫn giải:

Muốn vật có trục quay cố đinh không quay thì tổng các momen lực có xu hướng là cho vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng các momen lực có xu hướng làm cho vạt quay theo chiều ngược kim đồng hồ.

Các câu hỏi cùng bài học