Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SBT trang 7)

Lý thuyết

Câu hỏi

Xét tính đung sai của mỗi mệnh đề sau và phát biểu phủ định của nó :

a) \(\sqrt{3}+\sqrt{2}=\dfrac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}\)

b) \(\left(\sqrt{2}-\sqrt{18}\right)^2>8\)

c) \(\left(\sqrt{3}+\sqrt{12}\right)^2\) là một số hữu tỉ

d) \(x=2\) là một nghiệm của phương trình \(\dfrac{x^2-4}{x-2}=0\)

Hướng dẫn giải

a) Đúng. Mệnh đề phủ định: "1794 không chia hết cho 3".

b) Sai. "√2 không phải là một số hữu tỉ".

c) Đúng. "π không nhỏ hơn 3, 15". Dùng kí hiệu là: π ≥ 3,15 .

d) Sai. "|-125|>0".Các câu hỏi cùng bài học