Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (Sách bài tập trang 102)

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy tính x và y trong các hình sau :

Hướng dẫn giải

a) Hình a

Theo hệ thức liên hệ giữa cạnh góc vuông và hình chiếu, ta có:

x2=2.(2+6)=2.8=16 ⇒x=4x2=2.(2+6)=2.8=16⇒x=4

y2=6.(2+6)=6.8=48⇒y=√48=4√3y2=6.(2+6)=6.8=48⇒y=48=43

b) Hình b

Theo hệ thức liên hệ giữa đường cao và hình chiếu hai cạnh góc vuông, ta có:

x2=2.8=16⇒x=4


Các câu hỏi cùng bài học