Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2. Match the prepositions with the pictures.

Lý thuyết

Câu hỏi

(Nối những giới từ với hình ảnh cho phù hợp)

Hướng dẫn giải

a. on                   

b. next to                 

c. behind

d. in

e. in front of      

f. between       

g. under

Tạm dịch:

a. trên

b. ở cạnh

c. phía sau

d. trong

e. ở đằng trước

f. giữa

g. dưới

Các câu hỏi cùng bài học