Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 Listen to the passages again. Then write True (T) or False (F) for each sentence.

Lý thuyết

Câu hỏi

(Nghe lại những đoạn văn trên. Sau đó ghi đúng (T), ghi sai (F) cho mỗi câu.)

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

1. F

2. T

3. T

4. F

5. T

Tạm dịch:

1. Hải chơi cờ vào mỗi thứ Bảy. 

2. Trò chơi “Angry Bird” là trò chơi yêu thích của Bill.

3. Alice không thích chơi thể thao nhiều. 

4. Trung chơi bóng đá giỏi. 

5. Ước mơ của Bill là tạo ra một trò chơi mới. 

Các câu hỏi cùng bài học