Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 - Đề toán tổng hợp (SBT trang 196)

Lý thuyết

Câu hỏi

Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có \(AB=AC,\widehat{BAC}=90^0\). Biết \(M\left(1;-1\right)\) là trung điểm cạnh BC và \(G\left(\dfrac{2}{3};0\right)\) là trọng tâm tam giác ABC. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C ?

Hướng dẫn giải

Hỏi đáp Toán

Các câu hỏi cùng bài học