Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 - Câu hỏi phần TN (SGK trang 29)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O. Số các vectơ khác \(\overrightarrow{0}\) cùng phương với \(\overrightarrow{OC}\) có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của lục giác bằng bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải

8

Các câu hỏi cùng bài học