Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2. Ẩn dụ (2)

32343866353265343532666537643639336233323466333934313437633764623937333938633334633334646366366432363262343032643965353666343762
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào 09:04 AM ngày 18-07-2017 || Kiểu file: PPTX Lượt xem: 245 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Chào ng quí th côừ ầV giề ờMÔN NG VĂNỮL 6A7ớKi tra bài cũểCâu Nhân hoá là gì Nêu các ki nhân hóa th ng ườ ặ?TR Ờ* Nhân hóa là goi con t, cây i, t,… ng nh ng ng ốđc dùng con ng làm cho th gi loài t, cây i, ượ ườ ồv t,… tr nên gũi con ng i, bi th đc nh ng suy nghĩ, ườ ượ ữtình con ng i.ả ườ* Các ki nhân hóa th ng p:ể ườ ặCó ba ki nhân hóa th ng p:ể ườ ặ­ Dùng ng ng t.ừ ườ ậ­ Dùng nh ng ch ho đng, tính ch ng ch ho ườ ạđng, tính ch t.ộ ậ­ Trò chuy n, ng hô nh đi ng i.ệ ườKi tra bài cũểCâu Xác đnh ki nhân hoá trong câu ca dao sau ?ị Núi cao chi núi ?ắ Núi che tr ch ng th ng th ng. ườ ươ Đáp án Núi cao chi núi ?→ Trò chuy n, ng hô nh đi ng iệ ườTiết 95 ỤI. LÀ GÌẨ ?1. Ví dụ“ Anh đi viên nhìn BácộCàng nhìn càng th ngạ ươNg Cha mái tóc ườ ạĐt cho anh m”ố Trong kh th ướđây Ng ườCha dung ch ai? ỉVì sao có th ví nh ưv y?ậNg Cha: ch Bác Hườ Bác Ng Chaườ có nh ng ph ch gi ng nhau: Tu tácổ Tình th ng yêu conươ chăm sóc chu đáo đi con…ự DẨ ỤI. LÀ GÌẨ ?1. Ví dụCách 1: Bác mái tóc cồ So sánh cách diễn đạt sauCách 2: Bác nh Ng cha ườCách 3: Ng Cha mái tóc ườ di đt bình th ng ườ ng so sánh ụCách nói hình nhảT sao Bác ạđc ví nh Ng ượ ườChaVì tình Bác dành cho các anh đi viên cũng gi ng nh tình ưc ng cha dành cho con.ả ườ DẨ Ụ540763140B6301206E68094368I. LÀ GÌẨ ?1. Ví dụ Cách nói này có gì gi ng và khác so ớphép so sánhSo sánh dẨ Gi ngố So sánh nh Bự ậKhác Có hai Bế­ Đi chi t, ựvi này t, ựvi khác có nét ng ươđng. Không có vế (ẩn vế A)- Gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng.→ So sánh ngầmN DẨ ỤTheo em ụlà gì?2. Ghi nhớn dẨ là tên t, hi ng ượnày ng tên t, hi ng khácằ ượ có nét ng đng nó nh tăngươ hình, cho di ễđt.ạ DẨ ỤI. LÀ GÌẨ 1. Ví dụ541D6C002067083FI. LÀ GÌẨ II. CÁC KI DỂ :1. Ví 1ụth pắl ngử ch “n hoa”ỉ ởch “màu đ” hoa râm t.ỉ màu đỏ đc ví ượ ngử (hai có hình th cứ ng ươđng)ồ hoaở đc ví hành đng ượ th pắ (chúng gi ng nhau cách th cứ th hi n).ự thăm nhà Bác làng Sen,ềCó hàng râm th pắ lên ngử (Nguy Đc u)ễ vào ng đng hình th gi các t, hi ươ ệt ng ượ hình th c).ẩ ứ­ vào ng đng cách th th hi hành đng ươ ộ( cách th c).ẩ DẨ ỤI. LÀ GÌẨ II. CÁC KI DỂ Chao ôi, trông con sông, vui nh th yư ng giòn tanắ sau kì m, vui nh ưn chiêm bao đt quãng.ố (Nguy Tuân)ễgiòn tanđc đi cái bánhặ ủ(v giác)ị­ ngắ không th dùng giác nh đcể ượ .­ ng giòn tan nói ngắ là có chuy đi giácể .­ vào ng đng giác ươ ụchuy đi giác).ể ả1. Ví Cách dùng trong in đm đây có gì đc bi so cách nói thông ướ ớth ng ườ DẨ