Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2.78 trang 26 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho 5,05 gam hỗn hợp hai kim loại nhóm IA và thuộc hai chu kì liên tiếp vào nước (dư), thu được 1,68 lít khí hiđro (đktc) và dung dịch B. Tìm tên hai kim loại và khối lượng chất tan có trong dung dịch B.

Hướng dẫn giải

\(\begin{array}{l}
\overline M + {H_2}O \to \overline M OH + 0,5{H_2}\\
0,15 \leftarrow \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,15\,\,\,\, \leftarrow 0,075\,mol
\end{array}\)

→\(\overline M\)=33,67→Na (M=23) và K (M=39)

 \({m_{\overline M OH}} = \left( {33,67 + 17} \right) \times 0.15 = 7,6\,gam\) 

Các câu hỏi cùng bài học