Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2.7 trang 7 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Trong trường hợp nào dưới đây ánh sáng truyền theo đường thẳng?

A. Trong môi trường trong suốt

B. Đi từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác

C. Trong môi trường đồng tính

D. Trong môi trường trong suốt và đồng tính

Hướng dẫn giải

=> Chọn D. Trong môi trường trong suốt và đồng tính 

Các câu hỏi cùng bài học