Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2.61 trang 24 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X là [Ne] 3s23p1

 Cho biết vị trí (số thứ tự, chu kì, nhóm) của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn. X là kim loại, phi kim hay khí hiếm ?

Hướng dẫn giải

Cấu hình e đầy đủ của X :1s22s22p63s23p1 → Z = 13 = STT, chu kì 3 (có 3 lớp e), nhóm IIIA, (có 3 lớp ngoài cùng, là nguyên tố p), kim loại.

Các câu hỏi cùng bài học