Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2.59 - Đề toán tổng hợp (SBT trang 105)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho tam giác ABC có AB = c; AC = b (với \(b\ne c\) ), phân giác AD = k (D nằm trên cạnh BC), BD = d, CD = e. Chứng minh hệ thức : \(k^2=bc-de\) ?

Hướng dẫn giải

Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

=> \(bd=ce\)

Từ (*) ta suy ra \(\left(b-c\right)\left(-k^2+bc-de\right)=0\)

=> \(k^2=bc-de\) (vì \(b\ne c\) ) => Điều phải chứng minh

Các câu hỏi cùng bài học