Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2.56 - Đề toán tổng hợp (SBT trang 104)

Lý thuyết

Câu hỏi

Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC với \(A\left(-5;6\right);B\left(-4;-1\right);C\left(4;3\right)\) :

a) Tính tọa độ trực tâm H của tam giác ABC

b) Tìm điểm M thuộc trục Oy sao cho \(\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}\right|\) ngắn nhất ?

Hướng dẫn giải

Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Các câu hỏi cùng bài học