Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2.55 - Đề toán tổng hợp (SBT trang 104)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho tình hình ABCD có AB = 3a; AD = 5a. Góc BAD bằng \(120^0\) :

a) Tìm các tích vô hướng sau : \(\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AD};\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{BD}\)

b) Tính độ dài BD và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

Hướng dẫn giải

Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Các câu hỏi cùng bài học