Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2.49 (SBT trang 104)

Lý thuyết

Câu hỏi

Tam giác ABC có \(\widehat{A}=60^0;b=20;c=35\)

a) Tính chiều cao \(h_a\) ?

b) Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ?

c) Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ?

Hướng dẫn giải

Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Các câu hỏi cùng bài học