Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2.4 trang 16 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Các nguyên tố hịđro (H) và heli (He) thuộc chu kì 1. Hỏi các nguyên tử H và He có mấy lớp electron và lớp electron ngoài cùng có tối đa bao nhiêu electron ?

Hướng dẫn giải

Các nguyên tố H và He thuộc chu kì 1. Các nguyên tử này có 1 lớp electron, đó là lớp K (n = 1), có tối đa 2.1= 2 electron 

Các câu hỏi cùng bài học