Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2.33 trang 102 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Gọi \({m_a},{m_b},{m_c}\) là các trung tuyến lần lượt ứng với các cạnh a, b, c của tam giác ABC.

a) Tính \({m_a}\), biết rằng a = 26, b = 18, c = 16

b) Chứng minh rằng: \(4(m_a^2 + m_{_b}^2 + m_{_c}^2) = 3({a^2} + {b^2} + {c^2})\)

Hướng dẫn giải

a) \(m_a^2 = \dfrac{{{b^2} + {c^2}}}{2} - \dfrac{{{a^2}}}{4} = \dfrac{{{{18}^2} + {{16}^2}}}{2} - \dfrac{{{{26}^2}}}{4}\)

\(\eqalign{
& = {{324 + 256} \over 2} - {{676} \over 4} = {{484} \over 4} \cr 
& = > {m_a} = {{22} \over 2} = 11 \cr} \)

b) \(\left\{ \matrix{
m_a^2 = {{{b^2} + {c^2}} \over 2} - {{{a^2}} \over 4} \hfill \cr 
m_b^2 = {{{a^2} + {c^2}} \over 2} - {{{b^2}} \over 4} \hfill \cr 
m_c^2 = {{{a^2} + {b^2}} \over 2} - {{{c^2}} \over 4} \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
4m_a^2 = 2({b^2} + {c^2}) - {a^2}\;(1) \hfill \cr 
4m_b^2 = 2({a^2} + {c^2}) - {b^2}\;(2) \hfill \cr 
4m_c^2 = 2({a^2} + {b^2}) - {c^2}\;(3) \hfill \cr} \right.\)

Cộng (1), (2), (3) theo vế với vế ta được:

\(4(m_a^2 + m_{_b}^2 + m_{_c}^2) = 3({a^2} + {b^2} + {c^2})\)

Các câu hỏi cùng bài học