Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2.29 trang 15 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

Lý thuyết

Câu hỏi

Từ nguyên liệu là vỏ bào, mùn cưa (chứa 50% xenlulozơ) người ta có thể sản xuất ancol etylic với hiệu suất 70%. Từ ancol etylic có thể sản xuất polibutađien (dùng sản xuất cao su buna) với hiệu suất 75%. Tính khối lượng nguyên liệu cần dùng để sản xuất 1 tấn polibutađien.

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học