Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2.20 trang 116 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Lý thuyết

Câu hỏi

Sử dụng tính chất đồng biến, nghịch biến của hàm số mũ, hãy so sánh mỗi cặp số sau:

a) (1,7)3  và 1                                                                       

b) (0,3)2  và 1.

c)  (3,2)1,5  và (3,2)1,6                                                           

d)  (0,2)-3  và (0,2)-2

e)  \({(\frac{1}{5})^{\sqrt 2 }}\)  và  \({(\frac{1}{5})^{1,4}}\)                                                              

g)  \({6^\pi }\) và 63,14              

Hướng dẫn giải

a) (1,7)3  > 1 ;                                             

b) (0,3)2  < 1  ;                           

c) (3,2)1,5 <  (3,2)1,6

d) (0,2)- 3 > (0,2)- 2                                     

e) \({(\frac{1}{5})^{\sqrt 2 }} < {(\frac{1}{5})^{1,4}}\)                           

g) \({6^\pi } > {6^{3,14}}\).

Các câu hỏi cùng bài học