Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 6)

Lý thuyết

Câu hỏi

Chứng minh rằng biểu thức \(\left(n-1\right)\left(3-2n\right)-n\left(n+5\right)\) chia hết cho 3 với mọi giá trị của n ?

Hướng dẫn giải

Ta có \(\left(n-1\right)\left(3-2n\right)-n\left(n+5\right)=3n-2n^2-3+2n-n^2-5n=-3n-3\)

mà -3n chia hết cho 3,-3 chia hết cho 3

=> biểu thức (n-1)(3-2n)-n(n+5) chia hết cho 3(đpcm)

Các câu hỏi cùng bài học