Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2.16, 2.17 trang 13 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

Lý thuyết

Câu hỏi

2.16. Saccarozơ và fructozơ đều thuộc loại

A. monosaccarit.                        B. đisaccarit.

C. polisaccarit                            D. cacbohiđrat.

2.17. Glucozơ và mantozơ thuộc loại

A.monosaccarit.                         B. đisaccarit.

C. polisaccarit.                           D. cacbohiđrat.

Hướng dẫn giải

2.16 2.17
D D

Các câu hỏi cùng bài học