Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 19 (Sách bài tập trang 105)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho tam giác ABC vuông tại A có cạnh AB = 6cm và AC = 8cm. Các đường phân giác trong và ngoài của góc B cắt đường thẳng AC lần lượt tại M và N. Tính các đoạn thẳng AM và AN ?

Hướng dẫn giải

Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Các câu hỏi cùng bài học