Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 19. Rút gọn câu

539fff0e80e2729cbba9f8ee296de35a
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-07-22 17:41:34 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 218 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Bài gi ng đi .ả ửChµo mõng c¸c thÇy c« gi¸otíi dù giê m«n Ng÷ v¨nlíp 7aKH ĐNGỞ Ộ? Hãy xác đnh ch ng ng trong nh ng câu ữsau:a) Anh trai tôi luôn đi đôi hành.ọ ớb) Ngày mai, em quê ngo thăm ông ạbà.c) ng nh ngu n.ố ướ /VNCNCNVN ­> ng ch ngắ ữVNTN RÚT CÂU. Văn 7:Ti 78:ế Ví 1:ụ hai câu sau có gì khác nhau? a) ăn, nói, gói, (T ng )ụ b) Chúng ta ăn, nói, gói, mọ VÝ dô 2: Trong nh ng câu in đm đây, thành ph ướ nào câu đc Vì sao?ủ ượ a) Hai ba ng êi ®uæi theo nã. Råi ba, bèn ng i,ườ s¸u b¶y ng êi. (Nguy Công Hoan)ễb) Bao giê cËu ®i Hµ Néi?- Ngµy mai TH NÀO LÀ RÚT CÂU?Ế Xét ví 1ụ a/ ăn, nói, gói, (T ng )ụ ữb/ Chúng ta ăn, nói, gói, .ọ /C Khôi ph ch ng Tôi Chúng tôi ng iọ ườ ...­Câu a: ch ngượ ữ­ Câu b: Có ch ngủ ữXét ví 2ụ a/ Hai ba ng đu theo nó. ườ ba ống i, sáu ng iườ ườ Nguy Công Hoanễ )b/ Bao gi đi Hà i?ờ ộ­ Ngày mai .L ngượ ữL ch ng ngượ Ví 2:ụa) Hai ba ng đu theo nó. ườ ba ng i, sáu ườ ảng i. ườ (Nguy Công Hoan)ễ ba ng i, sáu ng đu theo nó. ườ ườ b) Bao gi đi Hà ?ờ Ngày mai. Ngày mai, tôi đi Hà iộ Ghi nh :ớ Câu rút nọ là câu đã đc ượ ượ ỏs thành ph câu, nh ng ng ườđc, ng nghe hi u.ọ ườ Làm cho câu n, nh ng đm ảb ng thông tin truy đt.ả ượ Làm cho câu n, thông tin nhanh, ơtránh nh ng ng đã xu hi ệtrong câu đng tr c; ng hành đng, ướ ộđc đi nói trong câu là chung ủm ng (l ch ng ).ọ ườ ượ ữII CÁCH DÙNG CÂU RÚT N:ỌVÝ dô Nh ng câu in đm đây thi ướ ếthành ph nào? Có nên rút nh không? ậVì sao? S¸ng chñ nhËt, tr êng em tæ chøc c¾m tr¹i. S©n tr êng thËt ®«ng vui. Ch¹y lo¨ng qu¨ng. Nh¶y d©y. Ch¬i kÐo co.VÝ dô thêm nh ng ng nào vào câu ữrút (in đm) đây th hi thái ướ ộl phép?ễ- MÑ ¬i, h«m nay con îc ®iÓm 10.- Con ngoan qu¸! Bµi nµo îc ®iÓm 10 thÕ?- Bµi kiÓm tra to¸n.